DB3 Manta 900

DB3 Manta 900 - BIMOTA 1998 DB3 Manta 900